Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce: New Space Technologies s.r.o., se sídlem Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město, IČO: 019 54 717, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C 96819 (výše jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: New Space Technologies s.r.o., se sídlem Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město, email: info@newspacetechnologies.cz.

New Space Technologies (dále jen „NST“) v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijal Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

NST, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu.

NST dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů NST, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Kodex chování pro nakládání s osobními údaji

Firma New Space Technologies, s.r.o. (dále též „NST“) si je vědoma dlouhodobého evropského trendu zvyšování ochrany osobních údajů fyzických osob, s kterým se v rámci svého compliance programu zcela ztotožňuje. NST důrazně prosazuje dodržování svých bezpečnostních opatření přijatých k ochraně osobních údajů a dbá na jejich trvalé zdokonalování. Za účelem zkvalitnění bezpečnostních opatření přijala společnost NST i tento Kodex chování pro nakládání s osobními údaji:

1. Zavazujeme všechny – tento kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích či managementu, stejně jako členy orgánů společnosti a veškeré další osoby, které se společností spolupracují nebo vykonávají

obdobnou činnost (dále souhrnně všichni jako „pracovníci“).

2. Chráníme vše – tento kodex se vztahuje na veškeré osobní údaje fyzických osob, s kterými pracovníci v rámci svých činností nakládají, a to ať se jedná o klienty, zákazníky, dodavatele, pracovníky, obchodní partnery, spřízněné osoby či jiné osoby.

3. Dodržujeme zákony – tento kodex doplňuje, rozvíjí, prohlubuje a případně specifikuje některé zákonné požadavky stanovené jak státem, tak evropskými institucemi. NST i nadále vyžaduje od všech pracovníků dodržování veškerých zákonných pravidel, etických norem i morálních hodnot prezentovaných v rámci compliance programu společnosti.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Jsme transparentní – všem fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále též „subjekty údajů“), poskytujeme jednoduchý přístup ke všem informacím o tomto zpracování, zejména kdo, co, v jakém rozsahu, a k jakému účelu data zpracovává, komu je případně předává a informujeme také o právech subjektů údajů s tím souvisejících. Více informací je obsaženo jak v tomto Kodexu, tak na našich webových stránkách.

2. Dbáme zákona – veškeré údaje, které od fyzických osob obdržíme, získáváme v souladu se zákonem, na základě zákonných titulů, kterými jsou:

− Souhlas – vždy dbáme, aby byl svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný,

− Plnění či uzavření smlouvy,

− Plnění zákonných požadavků,

− Oprávněný zájem – v takových případech vždy dbáme ochrany základních práv a svobod fyzických osob,

− Ochrana životně důležitých zájmů,

− Plnění zákonných povinností v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a

sociální ochrany, pracovního lékařství, bezpečnosti ochrany zdraví při práci,

− Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.

3. Údaje pouze účelně – veškeré osobní údaje, které NST i naši pracovníci sbírají, zpracováváme pouze na základě legitimního a jasně určeného účelu. Pomine-li účel zpracování osobních údajů, podnikneme veškeré nezbytné kroky k jejich zlikvidování.

4. Rozsah je důležitý – při zpracování dat vždy dbáme na to, abychom shromažďovali pouze ty údaje, které jsou nezbytné a pouze v minimálním rozsahu. Veškeré informace, které jsou nám poskytnuty dobrovolně nad rámec primárního účelu, zpracováváme na základě uděleného souhlasu, který může dotčený subjekt údajů kdykoli odvolat.

5. Cílíme na přesnost – dbáme na to, aby veškeré údaje, které shromažďujeme, byly vždy aktuální a přesné. Přesnost údajů průběžně kontrolujeme, při zjištění nepřesností podnikneme neprodleně veškeré přiměřené kroky s cílem tyto údaje změnit nebo případně vymazat. Námi zpracovávané osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu.

6. Bezpečnost je naše priorita – ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vždy dbáme, aby osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněným osobám, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě nebo zničení.

7. Dbáme na práva subjektů údajů – dbáme na to, aby veškerá zákonná práva subjektů údajů byla plněna v rámci veškerých našich možností a schopností, bezodkladně a k plné spokojenosti všech, avšak vždy minimálně dle požadavků platných právních předpisů. Subjekty údajů informujeme o veškerých jejich právech na našich webových stránkách.

SPECIFIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na specifickou činnost společnosti NST tímto NST proklamuje a stanoví základní pravidla chování při nakládání s osobními údaji pro konkrétně stanovené okruhy.

1. Komunikace s obchodními partnery – při naší podnikatelské činnosti dbáme na to, aby každý pracovník získával veškeré osobní údaje vždy legálně a oprávněně, aby dodržoval při nakládání s osobními údaji obchodních partnerů – zákazníků, dodavatelů i potenciálních klientů – veškeré výše uvedené zásady a právní předpisy vztahující se k dané problematice. Naši pracovníci

dodržují zákonné povinnosti a smluvní mlčenlivost při všech specifických činnostech spojených s hledáním a udržováním obchodních partnerů jako je zejména:

• zasílání obchodních sdělení,

• propagace společnosti a veřejných akcí společnosti,

• zveřejňování informací třetích osob.

2. Předávání osobních údajů do zahraničí – s ohledem na strategii naší společnosti expandovat do zahraničí a při snaze plnit veškeré jakkoli náročné požadavky všech našich klientů po celém světě, je mnohdy nezbytné, aby se v souladu s veškerými předpisy předávaly osobní údaje

mimo území členských států EU. V takovém případě vždy s maximální péčí dbáme na to, aby osobní údaje našich pracovníků byly vždy poskytovány pouze na základě platných právních předpisů a tak, aby byly dostatečně zajištěny veškeré záruky ochrany osobních údajů ze strany příjemců. Dbáme vždy na to, aby osobní údaje všech subjektů byly chráněny a zabezpečeny.

3. Pořádání veřejných akcí – NST vyvíjí značnou snahu, aby i široká veřejnost měla vždy možnost seznámit se s jejím fungováním. O veškerých pokrocích, výzkumu či zajímavostech z okruhu podnikání informujeme širokou veřejnost, a to ať již formou účastí na veletrzích, vzdělávacích exkurzích, pořádáním výstav či seznámením osob blízkých našim pracovníkům s jejich

pracovním prostředím. O všech těchto akcích informujeme veřejnost v rámci našich účtů na veřejných sítích či v interních a externích zpravodajských portálech nebo tiskovinách. Při pořizování záznamů z těchto akcí vždy dbáme na to, aby byly pořizovány v souladu s platnými právními předpisy.

CO NETOLERUJEME

S ohledem na firemní politiku společnosti NST netolerujeme jakékoli porušování právních předpisů nebo jednání pracovníků, které by bylo neetické, nemorální, protiprávní či jinak porušující a vždy proaktivně přistupujeme k preventivnímu zabránění vzniku nežádoucích situací. V souvislosti s tímto naším přístupem v rámci ochrany osobních údajů netolerujeme, aby docházelo k porušování ochrany osobních údajů či jakémukoli upírání práv subjektů údajů. Zejména se zcela distancujeme od těchto porušujících jednání:

1. Automatický sběr dat – vždy se snažíme, aby všechny operace, které v rámci naší podnikatelské činnosti děláme, byly zcela transparentní, a aby subjekty údajů byly vždy informovány o skutečnostech souvisejících s jejich osobními údaji. Proto se důrazně vymezujeme proti sběru osobních údajů jakoukoli neoprávněnou automatizovanou formou, kdy subjekt údajů není informován, která data jsou o něm shromažďována, nebo kdy jsou tato data získávána protizákonně – např. hackerskými útoky, stalkováním, sledováním aktivity apod.

2. Spyware či jiné útoky – naše společnost zcela netoleruje užití jakýchkoli zakázaných či

škodlivých programů, které mají za úkol:

• Převzetí kontroly nad zařízením subjektů údajů, které by mohlo mít za následek získání

osobních údajů nelegálně,

• Deaktivaci nebo omezení fungování ochrany zařízení, které by mohlo mít za následek

usnadnění přístupu k osobním údajům,

• Odinstalovaní nebo ovládání práv a přístupů k programům, kterým by mohlo dojít k

poškození počítače nebo neoprávněnému získání přístupů do softwarů upravujícím osobní

údaje.

Neoprávněný sběr dat – důsledně dbáme na to, aby se neshromažďovaly nebo nezaznamenávaly osobní údaje, pro které není dán právní základ nebo u kterých není jasně specifikovaný účel. Stejně tak nezpracováváme data déle, než je nezbytně nutné a vždy údaje chráníme a neposkytujeme je nikomu jinému, než o kom byl subjekt údajů informován.

V případě, že se setkáte s porušením jakéhokoli pravidla uvedeného v tomto kodexu, či budete mít na takové porušení důvodné podezření, prosíme, informujte nás na emailu info@newspacetechnologies.cz.